TOT  3/12   Työntekijä menehtyi rikkivetyyn metallien talteenottolaitoksella
Kaivoksen esineutraloinnin varastosäiliöön lattiakaivosta pumpattu kalkkikiviliete ai-heutti varastoitavan liuoksen kanssa ketjureaktion, jonka seurauksena säiliöstä vapautunut rikkivetykaasu ja hiilidioksidi purkautuivat säiliön yli-vuotoputken kautta vallitilaan. Tämä aiheutti vallitilaan ja sen ympäristöön tappavan rikkivetypitoisuuden, johon näytteenottaja NN (35-v.) oli menossa ottamaan seuraavaa näytettään. Hän kuoli hengitettyään rikkivetykaasua.

[Lataa TOT-raportti]

Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Kaivos, avolouhos, kuoppa, kaivanto (toiminnassa olevat avo- ja kivilouhokset mukaan luettuina) (023)
Työkohteen tyyppi: Yhteinen työpaikka


Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä 36
Työpiste Tavanomainen tai tavanomaisen paikallisen yksikön tiloissa oleva työpiste (1)
Ammatti Louhinta- ja rikastustyöntekijät (601)
Työtehtävä (koodi) Tuotanto, jalostus, käsittely - kaikenlainen (11)
Työsuoritus (koodi) Työskentely käsikäyttöisillä työkaluilla (21)
Poikkeama (koodi) Kaasun, nesteen, pölyn, savun tms. aiheuttama poikkeama (20)
Vahingoittumistapa (koodi) Joutuminen kaasu- tai hiukkaspilveen (23)
Toimiala Teollisuus; metallien jalostus ja metallituotteiden valmistus (D4)
Yrityksen rooli
Yrityksen koko
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Kyllä

- Ei muita kuolleita